خدمات

خدمات ما در 

گروه آزمایشگاه های پاتوبیولوژی مشهد

Hematology Departmentدپارتمان خون شناسی
Biochemistry Departmentدپارتمان بیوشیمی
Hormone Departmentدپارتمان هورمون شناسی
Immunology Departmentدپارتمان ایمونولوژی
Immunohistochemistry Departmentدپارتمان ایمونوهیستوشیمی
Immunofluorescence and kidney Departmentدپارتمان ایمونوفلورسانس و کلیه
Microbiology , Spermogram and IUI Departmentدپارتمان میکروب شناسی ، اسپرموگرام و IUI
pathology Departmentدپارتمان آسیب شناسی
Cytology Departmentدپارتمان سیتولوژی
Flow cytometry Departmentدپارتمان فلوسایتوتری
Gastrointestinal and Liver Departmentدپارتمان کبد و دستگاه گوارش
Frozen sectionفروزن سکشن
Molecular Departmentدپارتمان آزمایشات ملکولی
Molecular oncology testsآزمایشات انکولوژی در سطوح ملکولی
Tumor Marker Panelsپانل مارکر های ملکولی
Quality control Departmentدپارتمان کنترل کیفیت